Åkarp-Burlövs TK

Trygg tennis

Här kan du läsa mer om vårt arbete kring trygghet och att förebygga övergrepp och hur du kan agera om något har hänt. För Åkarp-Burlövs Tennisklubb gäller självklart nolltolerans mot sexism, mobbning och trakasserier av alla slag.

Åkarp-Burlövs Tennisklubb arbetar för Trygg Tennis – vilket handlar om att skapa och bibehålla en trygg och utvecklande idrottsmiljö, utan kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp, som utgår från Barnkonventionen och alltid har ett barnrättsperspektiv. Detta innebär att vår tennis för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, samt bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö där alla ska känna sig välkomna, få delta och vara delaktiga.

Följande grundprinciper ligger till grund för Trygg Tennis
➜ Glädje och gemenskap
➜ Demokrati och delaktighet
➜ Allas rätt att vara med
➜ Rent spel

Klubben står också bakom Riksidrottsförbundet och BRIS summering av barnens spelregler
#1 Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
#2 Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
#3 Alla barn har rätt till stöttande vuxna
#4 Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
#5 Inget barn ska bli utsatt för våld
#6 Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier
#7 Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Konkret innebär detta bland annat
➜ Alla som spelar tennis oss ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas och mår bra och där verksamheten utgår ifrån klubbens verksamhetsplan.
➜ Inom idrotten ska inte någon form av kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp tolereras. Det är helt oacceptabelt och oförenligt med klubbens vision, verksamhetsidé, värdegrund och policys.
➜ Varje misstanke om ett begått brott rapporteras omedelbart.
➜ Det som ytterst styr är stadgar för Riksidrottsförbundet och Svenska Tennisförbundet. Där finns bland annat skrivningar om barns rättigheter och kopplingen till FN:s barnkonvention. Dessa sorterar klubben under.

Klubbens arbete med Trygg Tennis
Implementerat
✓ Trygg tennis som en fast mötespunkt på styrelsemöten och personalmöten
✓ Två personer som är ansvariga för trygg tennis (en styrelse och anställd)
✓ Digital brevlåda
✓ Rutiner för referenstagning av ledare
✓ Utdrag ur belastningsregister
✓ Regelbunden HLR¬ utbildning
✓ Handlingsplan

Pågående projekt
✓ Utbildade föräldrar
✓ Utbildade tränare inom trygg tennis
✓ Player School och Barnens spelregler på hemsidan
✓ Reviderade stadgar förenliga med trygg tennis
✓ Uppdaterad värdegrund samt implementeringsplan för klubbens värdegrund
✓ Fysisk brevlåda

Externa länkar rörande Trygg Tennis
RF: Riktlinjer för barn och ungdomsidrott
RF: Säkerhet och rent spel
RF: Trygg och inkluderade idrott
RF: Krav på registerutdrag
Svenska Tennisförbundet: Trygg Tennis

Kontaktpersoner
Håkan Harvigsson (styrelse), hakan.harvigsson@telia.com
Jakob Holmstedt (anställd), jakob@akarpstk.net

Klubbens digitala brevlåda
tryggtennis@akarpstk.net

Har du någon oro eller fundering du vill ta upp, skicka ett mail till klubbens digitala brevlåda för Trygg Tennis.

Viktiga telefonnummer
Polisen vid pågående händelse: 112
Polisen: 114 14
Bris stödlinje för barn: 116 111
Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vardagar 9-12)
Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50
Socialtjänsten nås via din kommun.

Vid en händelse eller en värdegrund bryts
Om du misstänker att något har hänt eller händer i vår förening är det viktigt att du agerar. Beroende på händelsens art kan du göra några olika saker.

I första hand att vända sig till föreningens styrelse, nästa steg är SDF (regionen) eller sakkunnig på SISU:s 19 distrikt och därefter slutligen SF (Svenska Tennisförbundet genom barn- och ungdomsansvarig ola.martensson@tennis.se) som bedömer om ärendet ska utredas och i så fall vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. Blir det således ett ärende för tjänsteman på förbundsnivå upprättas oftast en handlingsplan.

I 14:e kapitlet, andra paragrafen i Riksidrottsförbundets stadgar (se sidan 29) regleras vilka förseelser som kan bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar. Den som anser att en straffbar förseelse begåtts enligt denna paragraf gör en skriftlig anmälan till SvTF:s juridiska nämnd.

Om ärenden inte kan hanteras av varken föreningen, regionen, SISU:s distrikt eller SvTF är det lämpligt att kontakta RF:s idrottsombudsman på telefon 08–627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se.

Sponsorer och Partners

Postadress

Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp

Besöksadress

Stationsvägen 15 232 53 Åkarp

Kontakt

Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net

Kansli

Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39

Följ oss

© Åkarp-Burlövs Tennisklubb